Báo cào tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018

Báo cào tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018:
https://www.mediafire.com/file/tbc9m7bjf9oooj3/BCTC_ki%u1EC3m_to%E1n_6_th%E1ng_n%u0103m_2018.pdf/file