Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

http://www.mediafire.com/file/hg6vaf61a3nk555/C%25C3%25B4ng_b%25E1%25BB%2591_TT_g%25E1%25BB%25ADi_th%25C6%25B0_m%25E1%25BB%259Di_v%25C3%25A0_t%25C3%25A0i_li%25E1%25BB%2587u_%25C4%2590H%25C4%2590CHBT_2018_-_b%25E1%25BA%25A3n_k%25C3%25BD.pdf/file