Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

http://www.mediafire.com/file/r0ag04yf85ycnkw/%25C4%2590%25C4%2583ng_WEBSITE.rar/file