Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin:
http://www.mediafire.com/file/5usa9y8mzdl5dnx/HUD1_Thay_%25C4%2591%25E1%25BB%2595i_ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di_%25E1%25BB%25A7y_quy%25E1%25BB%2581n_C%25C3%25B4ng_b%25E1%25BB%2591_th%25C3%25B4ng_tin_-_B%25E1%25BA%25A3n_k%25C3%25BD.pdf/file