Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018