Nghị quyết HĐQT về việc phân công ông Dương Tất Khiêm phụ trách Hội đồng quản trị