Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Dân