Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 năm 2018

Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1
https://www.mediafire.com/file/8qvbi2o5qck8bmi/Dieu+le+HUD1+2018+-+B%E1%BA%A3n+k%C3%BD.pdf