Công bố thông tin người nội bộ mới và người liên quan của ông Trần Vũ Anh - Phó giám đốc

http://www.mediafire.com/file/uc59bjf5ta96jjy/CBTT_ng%25C6%25B0%25E1%25BB%259Di_n%25E1%25BB%2599i_b%25E1%25BB%2599_m%25E1%25BB%259Bi_v%25C3%25A0_NLQ_-_B%25E1%25BA%25A3n_k%25C3%25BD.pdf/file