Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Trần Vũ Anh