Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược - Kỳ 1 năm 2018