Công ty HUD1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Ngày 9 tháng 4 năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tại trụ sở 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.

        Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 78 cổ đông trên tổng số 503 cổ đông, đại diện cho 6.730.173 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 67,3%. Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng gồm:
1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018.
2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.
4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.
5. Thông qua một số nội dung về công tác đầu tư và tài chính.
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
7. Thông qua việc thực hiện trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; kế hoạch quỹ lương người quản lý Công ty và quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.
8. Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, các mã ngành: 9321, 8211, 5221, 8130, 5621, 8510, 9319, 9311, 8129.
9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tại đại hội, ông Nghiêm Văn Bang - Thành viên Hội đồng thành viên TCT HUD đại diện cho cổ đông chi phối phát biểu trước Đại hội. Ông đã đánh giá, ghi nhận những cố gắng, kết quả đạt được của Công ty HUD1 dưới sự quản trị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm qua.
Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 9/4/2018, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội bế mạc vào lúc 11h30p cùng ngày và thành công tốt đẹp.