Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

https://www.mediafire.com/file/c9uourn99lvq3h9/B%E1%BA%A3n+k%C3%BD-Bi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+%C4%90H%C4%90C%C4%90+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+ni%C3%AAn+n%C4%83m+2018.pdf

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

https://www.mediafire.com/file/5n0u2i2yg9xad7v/B%E1%BA%A3n+k%C3%BD-Ngh%E1%BB%8B+quy%E1%BA%BFt+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%99i+%C4%91%E1%BB%93ng+c%E1%BB%95+%C4%91%C3%B4ng+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+ni%C3%AAn+n%C4%83m+2018-+K%C3%BD+s%E1%BB%91.pdf