Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thư mời họp
https://www.mediafire.com/file/az0cl371aib2gk4/TH%C6%AF+M%E1%BB%9CI+H%E1%BB%8CP.pdf

Giấy ủy quyền
https://www.mediafire.com/file/nzra0ohlbnlar75/GI%E1%BA%A4Y+U%E1%BB%B6+QUY%E1%BB%80N.pdf

Phiếu xác nhận tham dự
https://www.mediafire.com/file/2wwl48vt2f20336/PHI%E1%BA%BEU+X%C3%81C+NH%E1%BA%ACN+THAM+D%E1%BB%B0.pdf