Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2017: Link download
https://www.mediafire.com/file/vp49t4qp02343cc/Bao+cao+tinh+hinh+quan+tri+Cong+ty+niem+yet+nam+2017+(101).pdf
Danh sách thay đổi người có liên quan của Công ty niêm yết năm 2017: Link download
https://www.mediafire.com/file/oruokwps1zh3m19/Danh+sach+thay+doi+nguoi+lien+quan+Cong+ty+niem+yet+2017.pdf
Danh sách  người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty niêm yết năm 2017: Link download
 https://www.mediafire.com/file/xk5lvwnkl40n49c/Danh+sach+nguoi+noi+bo+va+nguoi+lien+quan+cua+nguoi+noi+bo+nam+2017.pdf