Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty (6 tháng cuối năm 2017)


Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty (6 tháng cuối năm 2017): File download
https://www.mediafire.com/file/y9hhdy9bwpfwpnk/Ban+cung+cap+thong+tin+ve+quan+tri+Cong+ty+(102).pdf