Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn