Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016