BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017


1. Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2017:
http://www.mediafire.com/file/epquk48oz6ei6qk/BCTC_H%E1%BB%A2P_NH%E1%BA%A4T_-_Q3._2017.pdf
2. Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2017:
http://www.mediafire.com/file/ijoqis4l41xahq6/BCTC_C%C3%94NG_TY_M%E1%BA%B8_-_Q3._2017.pdf