BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN QUÝ 2 NĂM 2017

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ KIỂM TOÁN QUÝ 2 NĂM 2017:
http://www.mediafire.com/file/zz5ai4jl0793mmo/BCTC_cty_me_kiem_toan_quy_2_nam_2017.pdf

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN QUÝ 2 NĂM 2017:
http://www.mediafire.com/file/p9ktt1anuopga43/BCTC_hop_nhat_kiem_toan_quy_2_nam_2017.pdf