Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2017:
http://www.mediafire.com/file/yfz0l8anvhdy5mw/BCTC_Cong_ty_me_quy_2_nam_2017.pdf

2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017:
http://www.mediafire.com/file/1m9d4tvki27omc9/BCTC_Hop_nhat_quy_2_nam_2017.pdf