Quyết định thành lập Chi nhánh1 - Công ty HUD1

1. Quyết định thành lập Chi nhánh 1 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1: