Báo cáo tài chính Q1 năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1 năm 2017:
http://www.mediafire.com/file/aj2v47jnqbrcbnw/HUD1_-_BCTC_hop_nhat_Q1_nam_2017.pdf

Báo cáo tài chính công ty mẹ Q1 năm 2017:
http://www.mediafire.com/file/a2m0be5yv9p7qc3/HUD1_-_BCTC_Cong_ty_me_Q1_nam_2017.pdf