Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ( 2012-2017)