Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
http://www.mediafire.com/file/5hrmivl7gqitul2/Bien_ban_DHCD_thuong_nien_2017_HUD1.pdf