Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016:
http://www.mediafire.com/file/b5dl4ucozd9u8ac/BC_thuong_nien_nam_2016.pdf