Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016: http://www.mediafire.com/file/3lulxyqy93sx0wa/HUD1_-_BCTC_kiem_toan_hop_nhat_nam_2016.pdf