Thông báo về việc điều chỉnh thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo số 546/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: