Thư mời họp về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đính kèm (file download):
http://www.mediafire.com/file/qajnd7ds5dl7bu7/Tai_lieu_h%E1%BB%8Dp_%C4%90H%C4%90C%C4%90_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_ni%C3%AAn_n%C4%83m_2017.1.rar