Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017( File download):
http://www.mediafire.com/file/0xpua7qclx4nvlx/Ngh%E1%BB%8B_quy%E1%BA%BFt_v%E1%BB%81_tri%E1%BB%87u_t%E1%BA%ADp_%C4%90H%C4%90C%C4%90_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_ni%C3%AAn_n%C4%83m_2017.pdf