Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2016.

Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2016( file download):
http://www.mediafire.com/file/t8t899tucvvm9fg/HUD1_-_BCTC_kiem_toan_cong_ty_me_nam_2016.pdf