Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2016:
http://www.mediafire.com/file/f207n242w70n2u2/BC_tinh_hinh_quan_tri_cong_ty_niem_yet_kem_danh_sach.pdf