Báo cáo tài chính Công ty mẹ cho kỳ kế toán kết thúc 31/12/2016

Báo cáo tài chính công ty mẹ kỳ kế toán kết thúc 31/12/2016
Download: http://www.mediafire.com/file/b411t3qzhhhbz4h/BCTC_hop_nhat_quy_4_nam_2016.pdf
http://www.mediafire.com/file/b411t3qzhhhbz4h/BCTC_hop_nhat_quy_4_nam_2016.pdf