Báo cáo tài chính Q3 năm 2016

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất Q3 năm 2016 File download: