Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015 file download:
http://www.mediafire.com/download/8ailcc87g19iuo0/Th%C3%B4ng_b%C3%A1o_s%E1%BB%91_486_v%E1%BB%81_vi%E1%BB%87c_ch%E1%BB%91t_danh_s%C3%A1ch_c%E1%BB%95_%C4%91%C3%B4ng_%C4%91%E1%BB%83_chi_tr%E1%BA%A3_c%E1%BB%95_t%E1%BB%A9c_n%C4%83m_2015.pdf