Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán: 

http://www.mediafire.com/download/aiw1qcgz5407q58/Th%C3%B4ng_b%C3%A1o_s%E1%BB%91_1830_TB-VSD.pdf

 
lăng mộ đá toyota thanh hóa