Báo cáo tài chính Q2 năm 2016(đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ Q2 năm 2016;
Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất Q2 năm 2016 File download: 

http://www.mediafire.com/download/rcomo8rtkagecle/HUD1_-_BCTC_kiem_toan_hop_nhat_Q2_nam_2016.pdf
http://www.mediafire.com/download/rpee3wj1v53bu1b/HUD1_-_BCTC_kiem_toan_cong_ty_me_Q2_nam_2016.pdf