Công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC như sau: 

Các tập tin đính kèm
http://www.mediafire.com/download/9geqi561fe6qf6m/Vv_gia_h%E1%BA%A1n_th%E1%BB%9Di_gian_c%C3%B4ng_b%E1%BB%91_BCTC.pdf