Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016:
http://www.mediafire.com/download/j3lpp5q6pc6mqlr/HUD1_-_B%C3%A1o_c%C3%A1o_t%C3%ACnh_h%C3%ACnh_qu%E1%BA%A3n_tr%E1%BB%8B_C%C3%B4ng_ty_6_th%C3%A1ng_%C4%91%E1%BA%A7u_n%C4%83m_2016.pdf