ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

http://www.mediafire.com/download/cb3n5v1l2jtk5nz/Dieu_le_HUD1_2016.pdf