Báo cáo tài chính Q1 năm 2016

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất Q1 năm 2016
File download:
http://www.mediafire.com/download/rei98e4wdip3ij2/HUD1_-_BCTC__hop_nhat_Quy_1_nam_2016.pdf

http://www.mediafire.com/download/rfz8pu2uvp696se/HUD1_-_BCTC_cong_ty_me_Quy_1_nam_2016.pdf