Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự

http://www.mediafire.com/download/10jq3l2o91cyq08/Thong_bao.pdf
http://www.mediafire.com/download/xwuiyyyyfy6j8ax/Nghi_quyet1.pdf