Thông báo chốt danh sách Đại hội CĐTN năm 2014

http://www.mediafire.com/view/51778z3nd6e5tm3/Thong_bao_chot_danh_sach_Dai_hoi_CDTN_nam_2014..pdf