Xây dựng đường giao thông, hè đường, thoát nước mưa, nước thải tuyến 2 - Hải Phòng

Xây dựng đường giao thông, hè đường, thoát nước mưa, nước thải tuyến 2: Từ km +0.00 đến km 1+340 - Hải Phòng
- Giá trị: 26,8 tỷ VNĐ
- Tiến độ: 7/2009 đến