Xây dựng Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh

Thi công xây dựng Khu nhập chọn vỏ chai, Bãi chất thải rắn, Nhà điều hành vận tải, Trạm ytế và các Trạm bảo vệ thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy bia Hà nội - Mê Linh
- Giá trị: 19,9 tỷ VNĐ
- Tiến độ: 180 ngày