Đường lên đập - Nhà máy xi măng Sông Thao

Đường lên đập - Nhà máy xi măng Sông Thao
- Giá trị: 10,2 tỷ VNĐ
- Tiến độ: 150 ngày từ tháng 2/2008 đến tháng 7/2008