Đường giao thông khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ - Bình Dương giai đoạn 1

Đường giao thông khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ - Bình Dương giai đoạn 1
Gói thầu GT1:
Giá trị: 13,2 tỷ VNĐ
Tiến độ: 5/2008 đến 9/2008