Tài liệu kèm thư mời ĐHĐCĐ năm 2015

Thư mời họp
Chương trình DHDC 2015
Giấy ủy quyền tham dự đại hội 2015
Xác nhận tham dự đại hội
Mẫu tham gia ý kiến Đại hội cổ đông
Quy chế làm việc
Báo cáo hội đồng quản trị
Báo cáo Ban kiểm soát
Nghị quyết ĐHCĐ 2015