San nền gói thầu SN3 khu đô thị Đông Tăng Long - Q9 - HCM

San nền gói thầu SN3 khu đô thị Đông Tăng Long - Q9 - HCM
- Giá trị: 22,0 tỷ VNĐ
- Tiến độ: 5/2008 đến 3/2009