San nền giai đoạn 1 Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ - Bình Dương

San nền giai đoạn 1 Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ - Bình Dương
Gói thầu: SNB1-1
- Giá trị: 18,8 tỷ VNĐ
- Tiến độ: 3/2009 đến 7/2009